سفر موگرینی به ایران چه نتایج خوبی داشته!
؟ ‎- Hamid6