سفر موگرینی به ایران چه نتایج خوبی داشته!
؟ ‎· Hamid6