چه بغضی کرده سر ۴ تایی شدن استقلال. کباب شدم :)))) https://t.co/45cW6o8s3C