آدمی که اعتماد به نفس داره (طبیعتاً نه از نوع کاذبش) جذابه. آدمی که خودش رو قبول نداره هم به همون اندازه دافعه داره.