دیگه بدجوری شور این قضیه در اومده. دارن ۷۰۰۰ جاسوس می‌فرستن تو جامعه چون مردم جوری که اونا می‌خوان لباس نمی‌پوشن! https://t.co/hJUVDEfeqa