بی‌اعتمادی مردم به پلیس کم بود، با این ۷۰۰۰ جاسوس‌شون یه کاری می‌کنن ملت به همدیگه هم بی اعتماد بشن!