شما پایه‌های برد گیم وقتی من ایران بودم کجا بودید خو؟ چرا کسی صداش در نمی‌اومد :))