ببینیم نتیجه انتخابات مقدماتی نیوریورک چطور میشه امروز. امیدوارم سندرز با اختلاف کم ببازه.