ترکیدم از خنده. عالیه این :)))) https://t.co/jf9dWghEiJ