تقریباً هیچ وقت. تازه مورد دیدم که طرف به اسم خودش منتشر کرده یا واترمارک انداخته رو عکس! https://t.co/6YhEohifjI