طرفداری پیج پولیتیکو از کیلنتون دیگه این قدر رفت رو اعصاب که آنلایکش کردم. تیترهای جانبدارانه و بعضاً خلاف واقعیت می‌زنه.