اصلاً شهدا چه ربطی به این قضیه دارن؟ هر چی میشه دیگه حرف ندارن بزنن پای شهدایی رو می‌کشن وسط که اتفاقاً خودشون دارن خونشون رو پایمال می‌کنن!