راست میگه خب. اجباری بودنش که هست. مبارزه با بد حجابی برای تو شیشه کردن خون مردمه. https://t.co/EOJl8ict4O