امشب Stone Age بازی کردیم چقدر چسبید. بازی خوبیه. اگه ایران گیر میاد بازی کنید. https://t.co/7pnxtfs0qm