امروز می‌خوام با مکتب #Fuckology آشناتون کنم! https://t.co/ieK9YBlpmw