چند سال پیش تو همین فضای مجازی، به دفاع از کسی که مورد آزار کلامی واقع شده بود چیزی گفتم و بعدش آزاردهنده‌های نامحترم...