ریختن سر خودم و کلی بد و بیراه گفتن. اون که عادی بود. قسمت جالبش این بود که خود طرف همراه نشد و من موندم اون وسط...