به نظرم به جای این که به این حسین کارزونی هی تریبون بدیم و جوابش رو بدیم، بهتره بذاریم تو دنیای کوچیک خودش سیر کنه.