امروز کروز چه شکست سختی خورد از ترامپ. دیگه عملاً‌ ترامپ نماینده حزب جمهوری‌خواهه.