متاسفانه سندرز هم تو ۴ ایالت از ۵ ایالت امروز شکست خورد.