آره به خاطر دخالت‌های دولت بود که جز سی نفر هم نبودی! برو بذار باد بیاد بابا. https://t.co/hOpnJFL9qW