متاسفانه داره همین طور میشه! https://t.co/iwHYOT4e6s