این طور که پیش میره کروز برای بردن انتخابات مقدماتی هم شانسی نداره بعد برداشته پیش پیش کارلی فیورینا رو به عنوان معاون آینده معرفی کرده :)))