یه سید خواب دیده اگه به وحید آنلاین رأی ندی و این لینک رو به پنج نفر دیگه نفرستی سنگ میشی. یکی نکرد سنگ شد: https://t.co/pt9UcpWpMe