احساس چیز عجیبیه. کلی دو دو تا چهار تا می‌کنی و تلاش می‌کنی منطقی باشی. ولی همین که دو ساعت با طرف وقت می‌گذرونی همش دود میشه میره هوا!
دو ساعت که سهله من فقط کافیه صداش و بشنوم ‎· Aliusha