چقدر خوبه آدم «در پوست خود نگنجیدن» رو با همه وجود حس کنه. کم پیش میاد!