کسی که از سانسور حمایت می‌کنه (حتی موردی) چون نظر یا منافعش رو تأمین می‌کنه هیچ فرقی با خود سانسورچی نداره.