سانسور خوب بی‌معنی که هیچ، احمقانه است. تعریف خوب چیه؟ تأمین منافع؟ صلاح مردم؟ کی تشخیص میده اینا رو؟ معیارش چیه؟