کسی که از سانسور موردی حمایت می‌کنه، خودش به قدرت برسه میشه یه سانسورچی دیگه.