آدم از شنیدن بعضی چیزا واقعاً جا می‌خوره. امیدوارم این چیزا مال گذشته باشه و مدارس هنوز این طوری نباشن.