تنوع ملیت‌های مختلف اینجا باعث میشه آدم چیزایی رو تجربه کنه که به راحتی به دست نمیان.