معمولاً بحث تفاوت و شباهت‌های مسائل مختلف تو فرهنگ‌ها باز میشه و آدم کلی چیز جدید یاد می‌گیره. بعضی وقت‌ها هم به شدت جا می‌خوری.