امروز هم دارم میرم گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس کانادا بگیرم!