می‌خوام سر به تن این یارو نباشه. با کراش من چه کار داره؟