مامانم یکی از عکس‌های حافظیه‌ام رو تو یاهو ودر دیده کلی ذوق کرده :))
لینک داری؟ ‎· Conformist