ظرفیت خبر خوبم داره پر میشه دیگه. این روزا همش داره خبرای خوب می‌رسه :))