این بزرگترین تخلیه تاریخ آلبرتا است. تعداد افرادی که شهر رو ترک کردن حدود ۵۳۰۰۰ هزار نفر تخمین زده شده.