یه خبر خوب دیگه. در واقع احتمال یه اتفاق خوب دیگه. خوشحالم این روزا.