دلم گرفته. متاسفانه این قدر خسته‌م که نمی‌تونم دوربین رو بردارم برم یه سری عکس بگیرم.