ببین آش دیگه چقدر شور شده که یه روانی مثل بوش هم از ترامپ حمایت نکرده!