دیگه لازمه چیزی در مورد این آدم و طرفداراش بگیم؟ https://t.co/gFP9K8IGb7