Avatar for pedram

امروز داغون بودم. الان به دایی‌ها و پدربزرگ و مادربزرگ زنگ زدم زیر و رو شدم اصلاً.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10