امشب شفق قطبی همه آسمون رو گرفته بود. دوربین رو برداشتم دو سه ساعت رفتم عکاسی حسابی روحیه‌م عوض شد.