این مظلوم‌نمایی تو صدا و سیمان مد شده کلاً. اون از علیخانی، اینم از #فرزادحسنی!