امشب هم شفق داریم. ولی Game of Thrones داره میاد. من هیچ جا نمیرم، شرمنده!