شهرزاد هم تموم شد. آخرش نوشت پایان فصل اول. پس این که می‌گفتن قراره ادامه‌ش بدن درسته.