نشستم Game of Thrones رو از اول می‌بینم. جز این که بعد از این همه سال آدم خیلی چیزا رو فراموش می‌کنه، به یه سری چیزا هم توجه نکردیم اون موقع
این سریالا رو باید چند بار دیدم تا قشنگ آدم همه چیز رو بفهمه ‎· Maryamss