مثلاً ملیساندرا وقتی آریا رو می‌بینه به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که سیزن قبل براش افتاد اشاره می‌کنه.