رو اعصاب‌ترین چیز تو Game of Thrones این آخوندش (High Sparrow) و اتفاق‌های مربوط بهش هستن!