بعد از دیدن رنگش اولین چیزی که به ذهنم رسید همین بود! جدی جز این نمی‌تونه باشه! https://t.co/tnWTsBanpY