صدای #نامجو وقتی مثل آدم می‌خونه خیلی خوبه. حیف اون صدا که این طوری خرابش کرده.